บริการตรวจเช็คบำรุงรักษาทุก 6 เดือน

จากความหลากหลายของขนาดธุรกิจลูกค้า ทาง บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด จึงเข้าใจดีว่าระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา ย่อมมีความแตกต่างกัน และเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องจักรย่อมจะต้องมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น ทางเรา จึงมีบริการเข้าตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรตามระยะทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ Caribrate พร้อมออกเอกสารรายงานการตรวจเช็คเครื่อง เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ