ช่วยเหลือครอบครัว ของปฏิพน จะแฮลา และเพื่อนบ้านที่ยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย